We verzenden je pakje gratis binnen België vanaf €60

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


1. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.albonheur.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

à la bonheur verbindt er zich toe alle mogelijke inspanningen te leveren om de goederen op juiste, duidelijke en volledige wijze te beschrijven en voor te stellen. A la Bonheur garandeert evenwel niet de juistheid, de duidelijkheid of de volledigheid van de voorstelling van de op de Webshop aangeboden goederen. à la bonheur is op generlei wijze aansprakelijk voor onjuistheden, onduidelijkheden en / of onvolledigheden in de voorstelling van de goederen op de Webshop, alsook voor eventuele schade die daaruit voor de Koper of voor derden zou voortvloeien.


2. IDENTITEIT VAN DE VERKOPER
à la bonheur is een onderdeel van Modifeye GCV met haar maatschappelijke zetel op

Muylemstraat 130
9406 Outer

De vestigingsplaats van à la bonheur bevindt zich op

Kaardeloodstraat 1 bus 12
9400 Ninove
BTW: BE0685.407.641
[email protected]

3. PRIJS, BELASTING EN VERPAKKINGS- EN VERZENDINGSKOSTEN
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief 21 % BTW en exclusief verzendkosten. De prijs vermeld in de email ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. A la bonheur behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

De eventuele kosten, belastingen, douane- en invoerrechten alsmede de vormvereisten die verbonden zijn aan leveringen buiten België vallen volledig ten laste van de koper. A la bonheur is op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bepaalde betalings-, belastings- en / of aangifteverplichtingen die verbonden zijn aan leveringen buiten België.

4. TOTSTANDKOMING VAN DE VERKOOPOVEREENKOMST
Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Paypal, Maestro, Bancontact en cash bij afhaling. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: levering aan huis of afhaalpunt of zelf op te halen in de winkel in Ninove. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

5. BETALING
Online betalen kan met Paypal, Maestro, Bancontact, iDeal, bankoverschrijving. 

Alle bestellingen worden verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van à la bonheur. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan [email protected] gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Tot op het ogenblik van integrale betaling door de Koper, blijven de aan de koper geleverde goederen eigendom van à la bonheur.

Geen enkel gegeven of foto’s van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

7. VERZENDING EN LEVERING
Bij de levering van de aangekochte goederen wordt een overzicht van de bestelling meegestuurd. Op het ogenblik van totstandkoming van de verkoopovereenkomst, zoals bepaald in artikel 8 van deze algemene voorwaarden gaat het risico op de aangekochte goederen over op de Koper. A la bonheur bepaalt zelf en alleen welke vervoersonderneming de door de Koper aangekochte goederen zal leveren.

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen een tot drie werkdagen na het ontvangen van de betaling. Binnen België wordt het pakket meestal de volgende werkdag geleverd, binnen Nederland is dit een tot twee werkdagen langer. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. A la bonheur kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending door een transportdienst. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 5 dagen melden en in geval van retour de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

In het geval dat u van de transportdienst een bericht ontving dat uw levering werd geleverd, maar u geen pakket ontving, dient u uiterlijk 3 dagen na het ontvangen van dit bericht contact met ons op te nemen via [email protected]. Wij zullen u vervolgens vragen het niet ontvangen van uw pakket te verklaren op eer (via een template door ons aan u bezorgd). Dit document stuurt u vervolgens digitaal naar ons terug en dit uiterlijk binnen 3 dagen. 

8. GARANTIE EN KLACHTEN
We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via [email protected]. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Zoals vermeld in deze algemene voorwaarden, is de Koper ertoe gehouden à la bonheur te verwittigen wanneer de goederen gebreken vertonen via [email protected] en voorzien van de nodige beschrijving en foto’s van de gebreken, en zulks binnen de 5 kalenderdagen volgend op de levering bij de Koper. A la bonheur verbindt er zich toe binnen redelijke termijn de gebreken te verhelpen conform de verplichtingen die haar krachtens de van toepassing zijnde Belgische wetgeving worden opgelegd.

De Koper kan zijn klachten eveneens richten aan de vestiging van à la bonheur, te
Kaardeloodstraat 1 bus 12, 9400 Ninove.

9. BESCHIKBAARHEID VAN DE GOEDEREN EN VOORRAAD
De goederen worden door à la bonheur slechts aangeboden op de Webshop zolang de voorraad strekt.

Indien na het afsluiten van de bestelling zou blijken dat de door de Koper aangekochte goederen niet langer in voorraad zijn, verbindt à la bonheur zich er toe binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen de Koper hiervan in kennis te stellen en een creditnota uit te sturen aan de Koper, waarmee de bestelling wordt geannuleerd. De Koper verbindt er zich toe zijn rekeningnummer na voormelde kennisgeving onverwijld aan à la bonheur over te maken, zodat à la bonheur de door de Koper in voorkomend geval betaalde gelden binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na bericht vanwege de Koper aan de Koper kan terugstorten. A la bonheur kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de Koper zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan à la bonheur over te maken.

De Koper doet onherroepelijk afstand van elke recht en elke aanspraak op schadevergoeding die zou voortvloeien uit de ontbinding van de verkoopovereenkomst ten gevolge van de uitputting van de voorraad.

10. HERROEPINGSRECHT
De Koper kan, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, de aankoop van een product annuleren zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete. In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering ons retourformulier in te vullen en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking onbeschadigd en ongeopend is. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de koper. Bij annulatie betaalt à la bonheur binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de ongeopende teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.

11. SCHADEBEDING
§ 1. Bij niet voldoening door een Partij van haar betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is de in gebreke blijvende Partij bovendien aan de andere gerechtigde Partij bovenop het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan tien (10) % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €0 50,-.

12. PRIVACY
De gegevens van onze klanten worden niet aan derden doorgegeven. A la bonheur mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten en afhandeling van de bestellingen. De Koper heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan [email protected]

Het uitgebreide privacybeleid is van toepassing.

13. AANSPRAKELIJKHEID
Eventuele storingen van, onderbrekingen van of fouten op de website en de webshop doen noch in hoofde van de Gebruiker, noch in hoofde van derden enig recht op schadevergoeding ontstaan. Zo is à la bonheur niet aansprakelijk voor eventuele overdracht van virussen of malware via de website of de webshop.

14. OVERMACHT
Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

15. WAARBORG
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »